Oferta - projekt logistyki dla Twojej firmy

Co zrobić, by usprawnić magazyn? Jak stworzyć optymalny projekt logistyczny? - Czyli jak ukształtować logistykę w przedsiębiorstwie tak, by zyskała lepszą wydajność i funkcjonalność. Dzięki kluczowym decyzjom podjętym na etapie planowania, można zoptymalizować wszystkie procesy: zakupy i zaopatrzenie, zapasy, magazyn, produkcję, transport i dystrybucję? Z nami zyskujesz czas i pieniądze oraz uwalniasz zasoby ludzkie, które możesz oddelegować do innych zadań. Nasza oferta dla Ciebie składa się z poniższych etapów:

Lubandy Logistic Services

Czym jest planowanie logistyczne?

Planowanie logistyczne ma doprowadzić przedsiębiorstwo do konkretnego celu, takiego jak np. zwiększenie dochodów. To proces, w którym podejmuje się najważniejsze decyzje, dotyczące optymalizacji wszystkich działań firmy – produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży, transportu, dystrybucji. Działania logistyczne prowadzą do redukcji kosztów działalności, a także do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich.

Proces planowania logistycznego różni się swoim zakresem, w zależności od jego celu. Można tworzyć projekty logistyczne dla całego przedsiębiorstwa, ale też dla jego pojedynczych oddziałów, a nawet działów i wydziałów. Również od celu zależy czas, na który rozplanowuje się działania logistyczne – wyróżnić można projekty strategiczne, długookresowe, a także taktyczne (średniookresowe), operatywne (krótkookresowe) i bieżące.

Istotny w tworzeniu projektu logistycznego jest również jego przedmiot. Planowanie logistyczne może dotyczyć jednego elementu działalności bądź kilku – np. sprzedaży, produkcji, finansów, marketingu, remontów, polityki kadrowej.

Napisz do nas

Projekt logistyczny w magazynie

Jak przebiega planowanie logistyczne?

By usprawnić pracę przedsiębiorstwa, konieczne jest stworzenie optymalnego projektu logistycznego – kluczowe decyzje, podjęte na etapie planowania, umożliwiają zoptymalizowanie wszystkich procesów, zachodzących w firmie. W konsekwencji, możliwa jest optymalizacja ponoszonych kosztów i maksymalizacja zysków. Jak powinno przebiegać prawidłowe planowanie logistyczne?

Napisz do nas

Wykonanie Master Planu

Etapy planowania logistycznego

Pierwszym etapem planowania jest zebranie danych na temat przedsiębiorstwa. Ma ono miejsce podczas audytu logistycznego, w trakcie którego dokonuje się również oceny aktualnego stanu firmy, identyfikuje elementy łańcucha logistycznego, które wymagają poprawy oraz stwierdza, czy przedsiębiorstwo jest podatne na automatyzację. Podczas audytu, gromadzi się różnorodne dane ilościowe, takie jak m.in. informacje na temat zasobów ludzkich, zleceń otrzymywanych przez firmę czy objętości potoków towarowych i sztukach przemieszczeń. Dane te umożliwiają stworzenie modelu matematycznego przedsiębiorstwa, na którym opiera się dalsze planowanie logistyczne. Na modelu można sprawdzić, jak na efektywność finansową firmy wpłynie wprowadzenie różnorodnych technologii i usprawnień.

Kolejnym etapem jest stworzenie planu logistycznego dla danego przedsiębiorstwa. Proces planowania logistycznego jest dwuetapowy – najpierw przeprowadza się planowanie koncepcyjne, a następnie szczegółowe.

Stworzenie projektu logistycznego dla całego przedsiębiorstwa to złożony i wieloaspektowy proces, składający się z wielu odrębnych działań. Przykładowo, w przypadku magazynów, projekt uwzględnia takie składowe jak:

  • planowanie magazynów – ich optymalnej powierzchni i pojemności,
  • planowanie logistyki,
  • planowanie dystrybucji,
  • planowanie produkcji.

Efektem planowania logistycznego jest projekt, szczegółowo opisujący, jak należy zmienić organizację przedsiębiorstwa, jakie usprawnienia techniczne do niego wprowadzić oraz jak powinny przebiegać kluczowe procesy, np. przepływ towarów czy produkcja. Projekt precyzyjnie określa również koszty wprowadzenia proponowanych rozwiązań.

Ostatnim etapem jest wdrożenie rozwiązań optymalizacyjnych magazynu – w efekcie podjętych działań, poprawie ulega wydajność i funkcjonalność przedsiębiorstwa, a koszty prowadzenia działalności maleją.

Napisz do nas

Sprawdź nasze realizacje: