Słownik pojęć logistycznych

Analizę strumieni wykorzystuje się w planowaniu logistycznym do poszczególnych grup towarowych w celu określenia przepustowości kolejnych węzłów procesowych stojących na drodze danego strumienia (np. przygotowania do kompletacji, pakowania itd.), zależnej od wydajności węzła procesowego (np. pracy ludzkiej, wydajności urządzenia) i wyznaczeniu czasu w jakiej dany strumień może zostać przeprocesowany w każdym z przytoczonych węzłów.

Metoda analityczna jaką jest analiza strumieniowa doskonale nadaje się do modelowania dziennych profili zamówień przy znanej ilości personelu lub docelowej ilości sztuk w strumieniu. Pozwala również na określenie granicznej wartości strumienia towaru, jaki można przeprocesować w danym magazynie przy istniejącej lub planowanej infrastrukturze technicznej.

Analiza strumieniowa w logistyce

Korzyści z zastosowania automatyki w magazynach:

 • skrócenie czasu procesów
 • zwiększenie wydajności magazynu
 • zwiększenie dokładności wykonywanej pracy
 • obniżenie kosztów magazynowania
 • zwiększenie kontroli nad stanem magazynowym
  usprawnienie przepływu informacji
 • lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich
 • zmniejszenie błędów (powodowanych do tej pory czynnikiem ludzkim)

Na co warto zwrócić uwagę przy planowaniu automatyki do magazynu?

 • identyfikacja nierentownych obszarów przepływu
 • analiza KPI – kluczowych wskaźników efektywności
 • określenie ROI – Return on Investment – zwrotu z inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym
 • określenie kosztów maszyn – zarówno ich zakupu jak i użytkowania

Detail Plan - szczegółowe planowanie urządzeń i organizacji magazynu i przepływu logistycznego w magazynie. Detail Plan uwzględnia przede wszystkim:

 • określenie parametrów technicznych maszyn i urządzeń
 • stopień automatyzacji systemów magazynowych
 • właściwości fizyczne towaru i ew. specjalne warunki transportowania
 • analizę i optymalizację strumienia przepływu towarowego
 • infrastrukturę – możliwości powierzchniowe działki, hali
 • planowany wzrost i możliwości rozbudowy projekt

Wiecej informacji na temat planowania szczegółowego znajdziesz tutaj.

Konsulting logistyczny ma kluczowe znaczenie, kiedy w przedsiębiorstwie:

 • pojawia się problem logistyczny wpływający na inne działy firmy i wymagający szybkiego rozwiązania
 • wdrażana jest nowa inwestycja wymagająca opracowania nowych procesów
 • podjęto działania mające na celu ograniczenie kosztów
 • przedsiębiorstwo przechodzi restrukturyzację zatrudnienia

Następujące argumenty przemawiają za udziałem konsultantów logistycznych:

 1. kompetencje i doświadczenia procesowe:  fakt realizacji dużej ilości projektów w wielu branżach, powoduje konsolidację związanych z nimi doświadczeń i daje większą bazę rozwiązań – w tym także orientację w pojawiających się na rynku nowych technologiach, ich możliwościach i słabościach w odniesieniu do konkretnego przypadku zastosowania.
 2. dobra znajomość rynku dostawców: baza danych o potencjalnych dostawcach jest niewspółmiernie większa od przeciętnego użytkownika logistyki, a także wiedza o potwierdzonych kompetencjach nie oparta na informacjach z katalogu lecz sprawdzona praktycznie
 3. niezależność od dostawcy technologii: większa niezależność konsultantów od wpływu dostawcy np. w rozmowach handlowych lub reklamujących produkt w tym także na specyficzne warunki użytkowania i wydajności rzeczywiste osiągane w praktyce
 4. szeroki horyzont wiedzy: w projektach automatyzacji procesów logistycznych konieczna jest znajomość wzajemnych odziaływań poszczególnych technologii na siebie, tak aby się uzupełniały i nie stanowiły elementów wzajemnie się wykluczających – konieczne jest doświadczenie zarówno z dziedziny automatyzacji, mechaniki, IT, procesowej i operacyjnej logistyki, budownictwa, zabezpieczenia ppoż., BHP, statyki, ergonomii, analityki procesowej, strumieni towarowych i zachować ludzkich podczas współdziałania z elementami automatyzacji
 5. kompetencjw dla usług 3PL: przy budowie centrum logistycznego z zamiarem oferowania usług logistycznych dla innych branż, konieczna jest wiedza procesowa dla innych grup produktowych nie tylko własnych
 6. wiedza o wdrożeniu i zarządzaniu projektem: podczas realizacji projektu konieczny jest nadzór kompetencyjny nad pracami poddostawców i znajomość ich technik, w tym norm regulujących i kryteriów wg których dany system można uznać za funkcjonalnie poprawny i dostępny dla użytkownika na poziomie wynikającym z norm lub zawartych umów handlowych
 7. mediator: realizacji projektów prawie na pewno wynikną sytuacje będące konsekwencją różnicy interesów – tutaj przydaje się obiektywne spojrzenie i umiejętność wypracowania stanowiska, które zaakceptują wszystkie strony projektu
 8. posiadanie instrumentów planowania: posiadanie zespołu narzędzi do przeprowadzenia procesu analizy przepływu, planowania koncepcyjnego, tworzenia dokumentacji przetargowej, zarządzania projektem, nadzoru nad uruchomieniem niezależnych od dostawcy i jego zasobów

Każde mapowanie procesu musi zawierać następujące elementy:

 • początek i koniec procesu
 • strukturę procesu
 • wejścia i wyjścia do procesu lub jego składowych
 • definicję aktorów biorących udział w procesie (dostawcy, pracownicy itd.)
 • kto jest właścicielem procesu (w sensie wykorzystania jego rezultatu) lub kto odpowiada za jego nadzór
 • kryteria oceny efektywności (w praktyce stosuje się maksymalnie 4 wskaźniki oceny, ponieważ ich zbyt duża ilość może spowodować wzajemne wykluczanie się i w konsekwencji blokadę procesu)
 • wpływ na całość łańcucha procesowego – to może być np. wskaźnik przydatności do wypracowania efektu końcowego tzw. wskaźnik udziału w sukcesie
 • narzędzia służące do pomiaru
 • kryteria i narzędzia służące do sterowania procesem
 • zasoby (ludzkie, materialne, IT itd.) służące realizacji procesu a jednocześnie mające wpływ na jego koszty
 • scenariusze odstępstw od zasadniczego procesu
 • dokumentacja procesu

Mapowanie procesów

Proces MASTER PLANOWANIA rozpoczyna się od identyfikacji podstawowych wielkości logistycznych przepływów zarówno od strony ilościowej jak i struktur mających wpływ na wybór technologii.

Wyniki analiz statystycznych (statycznych z punktu widzenia osi czasowej dla węzła procesowego) lub dynamicznych (określających natężenia przepływu od punktu do punktu procesu) stają się podstawą do analizy i mapowania przyszłych procesów.

W wyniku wstępnego planowania (high level1) powstaje definicja operacyjna procesów, czyli opis założonych czynności lub przebieg strumienia towarowego. W definicji procesów stosujemy również metody określające jakie parametry będą zmiennymi i jakich efektów (wyników działania procesu) oczekujemy.

Budowanie każdego master planu jest oparte o te same zasady, jednak finalnie nie istnieją dwa jednakowe master plany. Każdy z nich jest indywidualnie dostosowany do:

 • firmy budynku
 • infrastruktury
 • specyfikacji zleceń
 • urządzeń i automatyki
 • potrzeb klienta

1) Spotykane często w praktyce i w rozmowach z klientami sformułowanie oparte na założeniu iż w fazie początkowej procesu planowania nie można rozpatrywać szczegółów procesowych z dogłębnością typową dla algorytmów procesowych

Quick Check - szybki audyt procesów logistycznych, którego zadaniem jest rozpoznanie aktualnej sytuacji w magazynie i propozycja optymalizacji zachodzących w nim procesów.

Zbierane są ogólne dane na temat:

 • samego produktu
 • jego rozmieszczenia
 • liczbie pracowników
 • aktualnego stanu automatyzacji
 • aktualnego przepływu strumieniowego
 • szans i potrzeb rozwoju
 • analizy procesów logistycznych i ich wydajności

Na projekt logistyczny składają się m.in.:

 1. określenie danych analitycznych
 2. analizy strumieniowe
 3. zaplanowanie procesów do wdrożenia
 4. projekt graficzny rozłożenia procesów w przestrzeni i czasie
 5. określenie budżetu inwestycyjnego, ilości potrzebnych zasobów osobowych, rachunek zwrotu z inwestycji
 6. analiza funkcyjna procesów

Nazwa wykresów pochodzi od nazwiska Matthew H. Sankey'a - irlandzkiego inżyniera, który jako pierwszy zastosował powyższą metodę do pokazania strat energii podczas pracy maszyny parowej (1898 rok).

Za pomocą wykresów strumieniowych można przedstawiać przepływy w układach o dowolnej skali. W branży logistycznej i magazynowej używa się ich w odniesieniu do przepływu procesów magazynowych, w tym towarów i energii.

Przykładowy wykres Sankey’a

Przykładowy wykres Sankey’a